European-Commission

Eiropas Parlaments apstiprina zaļākus kohēzijas un reģionālās attīstības fondus

Parlaments trešdien apstiprināja trīs ES fondus 243 miljardu eiro vērtībā ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanai.

Tā dēvētajā kohēzijas paketē ietilpst Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis (Interreg), Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds, kā arī kopīgie noteikumi par ES reģionālās attīstības, kohēzijas un sociālās jomas fondiem turpmākajos septiņos gados.

Visas trīs regulas tiks publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 30. jūnijā un stāsies spēkā nākamajā dienā.

Jaunie noteikumi paredz, ka gan Interreg, gan reģionālās attīstības un kohēzijas fondu finansējums vismaz 30 % apmērā būs jātērē klimata aizsardzībai, aprites ekonomikai, ieguldījumiem ilgtspējīgā izaugsmē un darbvietu radīšanai. Paredzēti arī īpaši pasākumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un tālākajiem reģioniem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds

Reģionālās attīstības un kohēzijas fonds, kura budžets ir 243 miljardi eiro (2018. gada cenās) kopā veido aptuveni ceturto daļu no visa 2021.–2027. gada daudzgadu budžeta un ir ES lielākais ieguldījumu instruments.

Tiecoties veicināt atgūšanos no Covid-19 pandēmijas, tas atbalstīs arī kultūru, ilgtspējīgu tūrismu, digitalizāciju un sabiedrības veselības sistēmu noturīguma palielināšanu.

Netiks atbalstītas investīcijas, kas saistītas ar kodolenerģiju vai fosilo kurināmo. Izņēmums būs projekti ogļu aizstāšanai ar dabasgāzi. Šādi projekti varēs saņemt atbalstu līdz 2025. gada 31. decembrim.

Sīkāka informācija skatāma šeit.

Interreg: atbalsts pārrobežu projektiem un sadarbībai ES kaimiņreģionos

Interreg piešķirtais budžets 2021.–2027. gadam ir 8,05 miljardi eiro (2018. gada cenās) jeb par 3 % vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Līdzfinansējuma apmērs lielākoties būs 80 % (tālākajiem reģioniem — 85 %).

No minētajiem resursiem pārrobežu sadarbībai būs atvēlēti 72,2 %, savukārt transnacionālajai un starpreģionālajai sadarbībai, kā arī tālāko reģionu sadarbībai attiecīgi varēs izmantot 18,2 %, 6,1 % un 3,5 % finansējuma. Interreg programmās līdz pat 20 % līdzekļu varēs piešķirt nelieliem projektiem.

Sīkāka informācija skatāma šeit.

Kopīgo noteikumu regula

Regulā izklāstīti kopīgie noteikumi, kas attiecas uz Reģionālās attīstības un kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu. Visu šo instrumentu kopējais finansējums ir 330 miljardi eiro (2018. gada cenās) jeb aptuveni trešā daļa no ES budžeta 2021.–2027. gadam.

Valstīm, lai tās varētu saņemt ES finansējumu, būs prasīts ievērot ES Pamattiesību hartu, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un Parīzes klimata nolīgumu, kā arī veicināt dzimumu līdztiesību un apkarot diskrimināciju.

Sīkāka informācija skatāma šeit.

Citāti

EP deputātu teiktais par šiem jautājumiem ir citēts šeit.

Vispārēja informācija

2020. gada decembrī ES likumdevēji panāca politisku vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu, Interreg un Kopīgo noteikumu regulu. Reģionālās attīstības komiteja minētās vienošanās apstiprināja decembrī un martā, tādējādi Padome 27. maijā varēja pieņemt savu nostāju pirmajā lasījumā.

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.

Laipni lūgti Latea